Nõukogu


(1) Raamatukogu töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muudes raamatukogu tegevust puudutavates olulistes küsimustes ettepanekute tegemiseks ja läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus koostöös direktoriga neljaks aastaks 3-5 liikmelise Väike-Maarja Valla Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu). Nõukogu liikme tööd ei tasustata.


(2) Nõukogu pädevusse kuulub:
1) raamatukogu töö hindamine ja parema korraldamise kohta ettepanekute tegemine;
2) raamatukogu põhimääruse, kasutamise eeskirja, raamatukogu aruande, eelarve projekti, tasuliste teenuste hinnakirja ja lahtiolekuaegade kooskõlastamine.


(3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid.


(4) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, vallavalitsus või raamatukogu direktor. Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

(5) Nõukogu võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadetakse esitatud eelnõud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nad peavad esitama oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsustuse poolt või vastu, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.


(6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt pool nõukogu koosseisust.


(7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja koosoleku protokollija.


(8) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com