vallalogo

VÄIKE - MAARJA VALLAVOLIKOGU


MÄÄRUS

Väike-Maarja, 29. jaanuar 2015 nr 1

Väike-Maarja Valla Raamatukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 35 lõike 2 alusel.


1. peatükk
Üldsätted


§ 1. Raamatukogu nimi ja aadress


(1) Raamatukogu nimi on Väike-Maarja Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).


(2) Raamatukogu postiaadress on Lõuna tn 10, Väike-Maarja, Väike-Maarja vald, 46202 Lääne-Virumaa.


§ 2. Raamatukogu õiguslik seisund


(1) Raamatukogu on Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus.


(2) Raamatukogu on vallavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna haldusalas.


(3) Raamatukogu struktuuri kuuluvad:
1) Väike-Maarja raamatukogu;
2) Triigi raamatukogu;
3) Kiltsi raamatukogu;
4) Simuna raamatukogu;
5) Väike-Maarja Avalik Interneti-punkt;
6) Simuna Avalik Interneti-punkt.


(4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.


§ 3. Pitsat ja sümboolika


(1) Raamatukogul võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

(2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor.


2. peatükk
Tegevuse eesmärgid ja ülesanded


§ 4. Tegevuse eesmärgid


(1) Raamatukogu tegevuse eesmärgid on:
1) tagada elanikele juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile;
2) toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist;
3) teha koostööd piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega.


(2) Raamatukogu tegevus on suunatud eeskätt Väike-Maarja valla elanikele.


§ 5. Raamatukogu ülesanded ja tegevus


(1) Raamatukogu ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale
vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.


(2) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja koju laenutus);
2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
3) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse (kui seda ei piira seadus või leping), kasutades selleks oma infotehnoloogilisi võimalusi ja arendades teenuseid;
4) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
5) tellib, arvestab ja töötleb teavikud ning korraldab vajalikud elektroonilised kataloogid;
6) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
7) korraldab seminare, konverentse, näitusi, koolitusi, kirjandusüritusi, kohtumisi, uute raamatute tutvustusi sihtgruppidele ja muid tegevusega seotud üritusi;
8) osutab tasulisi eriteenuseid (edaspidi teenused, nt ruumide rentimine, kopeerimine, andmebaaside kasutamine, tõlked väljatrükid üldkasutatavatest kogudest ning andmebaasidest ja muu);
9) peab raamatukogutöö ja interneti-punkti kasutamise kohta arvestust, annab oma tegevusest aru vallavalitsusele ning esitab kehtestatud korras statistilised aruanded;
10) koostab raamatukogu tegevust kajastavat kroonikat.


§ 6. Kogud ja teenindus


(1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades valla elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi erinevates keeltes teavikuid.


(2) Raamatukogu teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused määratakse kindlaks Väike-Maarja vallavolikogu kinnitatud Väike-Maarja Valla Raamatukogu kasutamise eeskirjas.


3. peatükk
Raamatukogu tegevuse korraldamine


§ 7. Direktor


(1) Raamatukogu tegevust juhib direktor. Direktor vastutab raamatukogule pandud ülesannete, raamatukogu tegevuse korralduse ja tulemuslikkuse, raamatukogu tegevust korraldavate õigusaktide täitmise, üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.


(2) Direktor:
1) esindab raamatukogu suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega ja teeb raamatukogu eelarve piires tehinguid ja sõlmib raamatukogu nimel lepinguid;
2) annab raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
3) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajate töölepinguid;
4) kinnitab direktori asendamise korra, raamatukogude lahtiolekuajad, töötajate koosseisu, tasuliste teenuste hinnakirja, ürituste ajakava, töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud raamatukogu sisesed eeskirjad;
5) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
6) esitab vallavalitsusele eelarve projekti, raamatukogu kasutamise eeskirjade ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
7) tagab eelarve täitmise, õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise, nõukogu otsuste täitmise;
8) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid.


(3) Direktori ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi. Direktori kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.


§ 8. Nõukogu


(1) Raamatukogu töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muudes raamatukogu tegevust puudutavates olulistes küsimustes ettepanekute tegemiseks ja läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus koostöös direktoriga neljaks aastaks 3-5 liikmelise Väike-Maarja Valla Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu). Nõukogu liikme tööd ei tasustata.


(2) Nõukogu pädevusse kuulub:
1) raamatukogu töö hindamine ja parema korraldamise kohta ettepanekute tegemine;
2) raamatukogu põhimääruse, kasutamise eeskirja, raamatukogu aruande, eelarve projekti, tasuliste teenuste hinnakirja ja lahtiolekuaegade kooskõlastamine.


(3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid.


(4) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, vallavalitsus või raamatukogu direktor. Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

(5) Nõukogu võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadetakse esitatud eelnõud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nad peavad esitama oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsustuse poolt või vastu, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.


(6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt pool nõukogu koosseisust.


(7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja koosoleku protokollija.


(8) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.


4. peatükk
Raamatukogu majandamine ja asjaajamine


§ 9. Raamatukogu vara


Raamatukogu vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara ja teiste juriidiliste või füüsiliste isikute poolt antud varad.


§ 10. Eelarve


(1) Raamatukogul on oma eelarve vallaeelarve koosseisus. Vallaeelarve kinnitab volikogu. Raamatukogu eelarve kinnitab vallavalitsus.


(2) Raamatukogu eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.


(3) Raamatukogu kulud kaetakse vallaeelarve tuludest.


(4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.


§ 11. Mittevajalike teavikute võõrandamine


(1) Raamatukogul on õigus mittevajalikuks tunnistatud kogudest kustutatud teavikud anda üle tasuta või müüa sotsiaalhoolekande-, haridus- ja kultuuriasutustele ning füüsilistele ja muudele juriidilistele isikutele.


(2) Tasuta üle antavate teavikute nimekirja või müügiks suunatavate teavikute nimekirja ja müügihinna kinnitab direktor.


(3) Teavikuid võib müüa vahetult raamatukogus.


§ 12. Raamatukogu asjaajamine


(1) Raamatukogu kohustuslikke dokumente peetakse paberil ja elektrooniliselt.

(2) Raamatukogul on asjaajamiskord.


§ 13. Järelevalve


Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.


5. peatükk
Lõppsätted


§ 14. Raamatukogu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine


(1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab vallavolikogu.


(2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise korraldab vallavalitsus.


§ 15. Raamatukogu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine


Raamatukogu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.


§ 16. Määruse kehtetuks tunnistamine


Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.09.2010. a määrus nr 20 „Väike-Maarja Valla Raamatukogu põhimäärus“.


§ 17. Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.Ene Preem
Volikogu esimees

Kujundus JoomlaShine